ملاتهای ترمیمی

سازه های بتنی گاهی پس از بتن ریزی یا در دوران بهره برداری دچار عارضه می شوند. درک ریشه عارضه ، ترمیم صحیح آ ن ها و نحوه کاهش بروز این عوارض بسیار حائز اهمیت می باشد . ملاتهای ترمیمی . UNIQRETE در انواع زیر با حفظ حجم اولیه و عدم انبساط یا انقباض در جهت ایجاد ترمیمی قابل اطمینان نقشی تعیین کننده ایفا می نمایند.

مشاوره تهیه طرح ترمیم بتن از آنجا که گزینش ملات ترمیمی تنها در راستای وجود یک طرح ترمیم با درک درست از ریشه وجودی عارضه امکان پذیر می باشد، تیم پشتیبانی UNIQRETE با تجارب ترمیم های گوناگون ، آماده مشاوره فنی آسیب شناسی و تهیه طرح ترمیم بتن می باشد .

TOP