درزبندها

به هنگام اجرای انواع سازه های بتنی به دلیل محدودیت های اجرایی یا طراحی یا خواص بتن سازه، نیاز به ایجاد درزهای مختلف اجرایی ، انقطاع و انبساط اجتناب ناپذیر است . در چنین مواقعی حصول اطمینان از عدم نفوذ رطوبت ، آب و سایر مایعات درون این درزها از طریق درزبندها و پرکننده های رو به رو انجام می گیرد.

مشاور جزئیات و روش اجرا گزینش و اجرای یک درزبند صحیح نیاز به درک درست شرایط بهره برداری سازه در دوران عمر مفید آن دارد. شاخص های گوناگونی همچون جنس سطح ، ابعاد درز ، شرایط محیطی وشرایط ترافیکی در رفتار درزبند تأثیر گذار می باشند . تیم پشتیبانی UNIQRETE با سابقه سال ها اجرای درزبندی ، آمادگی دارد پیرامون گزینش درزبند مناسب ، جزئیات و روش اجرایی درزبندی مشاوره فنی ارائه نماید .

TOP